Unia Europejska - projekty

Czyż – Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji jako wykonawca bierze czynny udział w realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Docieramy do coraz szerszego grona osób: przedszkolaków, uczniów, studentów, aktywnych zawodowo, bezrobotnych, seniorów – wszystkich, którzy pragną pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia.
Spełniamy wszystkie kryteria, jakie stawiają nam zleceniodawcy. Wiedzę teoretyczną łączymy z doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat praktyki. Projekty realizujemy w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zachowujemy terminy.
Zachęcamy do zapoznania się z opisami wybranych projektów, jakie zostały przez nas dotychczas zrealizowane bądź są aktualnie
w trakcie realizacji. Liczne referencje potwierdzają nasz profesjonalizm.

Wybrane przedsięwzięcia:

 

[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:
 • wykonanie teatrzyku z elementami poprawnej mowy dla sześciu oddziałów przedszkolnych w gminie Ciasna (w miejscowościach Ciasna, Glinica, Jeżowa, Zborowskie, Wędzina, Sieraków Śląski)
REFERENCJE  LINK
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji zawodowych w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego na kierunku mechanik samochodowy – zajęcia z elektrotechniki i mechaniki dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach
REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 • szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
 • warsztaty „WIG” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 • warsztaty „Dewiza” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 • warsztaty „FIRMA” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • warsztaty integracyjne w klasach integracyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pszowie
 • warsztaty teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne – warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie REFERENCJE
 • pozalekcyjne warsztaty profilowane – warsztaty dziennikarstwa i retoryki w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr W. Biegańskiego oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie ZDJĘCIA REFERENCJE
 • zajęcia interdyscyplinarne – profil psychologiczno-pedagogiczny w V Liceum Ogólnokształcącym im. A Mickiewicza, VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie REFERENCJE
 • pozalekcyjne warsztaty profilowane – warsztaty tworzenia profesjonalnej strony internetowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie REFERENCJE
 • pozalekcyjne warsztaty profilowane – warsztaty dot. praw człowieka i mediacji w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, i Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego REFERENCJE
 • pozalekcyjne warsztaty profilowane – warsztaty NGO’s (założenie i prowadzenie NGO) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Częstochowie REFERENCJE
 • pozalekcyjne warsztaty profilowane – warsztaty zakładania i prowadzenia profesjonalnej firmy w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1: Wzmacnianie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.2: Zwiększanie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:
 • świadczenie usług tłumacza języka migowego dla studenta Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
 • kurs kosztorysowania dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
 • kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
 • kurs SEP do 1 kV dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
 • certyfikowany kurs języka angielskiego Business English dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
 • certyfikowany kurs języka angielskiego Technical English dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
 • certyfikowany kurs języka angielskiego FCE dla uczniów zawodowych szkół średnich w Częstochowie
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej:
 • świadczenie usługi doradztwa z zakresu marketingu na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. niezbędnych do realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej im. E. Gierczak w Gródkowie
 • zajęcia rozwijające z zakresu edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej im. E. Gierczak w Gródkowie, w Szkole Podstawowej im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach, w Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie oraz w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania – zajęcia teatralne dla dzieci klas IV-VI: w Szkole Podstawowej nr 1 im. L. Holesza, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi w Świerklanach oraz Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Jankowicach
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • warsztaty matematyczne dla uczniów zdolnych i słabych Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Szenwalda oraz dla uczniów słabych Gimnazjum w Pszowie
 • warsztaty przyrodnicze dla uczniów zdolnych Szkoły Podstawowej 1 im. L. Szenwalda w Pszowie
 • warsztaty aktywizujące dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Pszowie
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych:
 • pozalekcyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych „Świadomość Kulturowa – zajęcia z historii (Architektura i sztuka)” dla uczniów Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach
 • pozalekcyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów wybitnie zdolnych „Świadomość Kulturowa – zajęcia z historii” dla uczniów Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
 • zawodowe zajęcia z projektowania reklamy zewnętrznej w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie REFERENCJE
 • zawodowe zajęcia z zakresu opracowywania scenariusza i scenopisu formy filmowej w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie REFERENCJE
 • zawodowe zajęcia z kosztorysowania w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie REFERENCJE
 • kurs zaawansowanej grafiki komputerowej w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie REFERENCJE ZDJĘCIA
 • kurs obsługi programu do montażu i obróbki dźwięku w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie REFERENCJE
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:
 • zajęcia zawodowe w zakresie instalacji, konfigurowania i programowania elektronicznego systemów zabezpieczeń w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie
 • zajęcia zawodowe – klub informatyka w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie
[ X ]
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:
 • zajęcia „Zabawy z językiem polskim” w Parzymiechach
 • zajęcia z języka angielskiego w Lipiu


Pytania? Zapraszamy do kontaktu